Skip to content Skip to footer

1. Zadania Uczelni

Podstawowymi zadaniami Uczelni są:

 1. prowadzenie kształcenia na studiach, studiach podyplomowych lub innych formach kształcenia zgodnie z obowiązującym prawem,
 2. realizacja programów kształcenia zgodnie z zakładanymi efektami uczenia się,
 3. zapewnianie kompetentnej i wykwalifikowanej kadry dydaktycznej realizującej proces kształcenia,
 4. zapewnianie studentom  i  pracownikom  Uczelni  warunków  do  realizacji  procesu kształcenia,
 5. stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia,
 6. wychowywanie studentów w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, tradycję narodową, umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka,
 7. upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki i kultury, gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych, informacyjnych i archiwalnych,
 8. współpraca z otoczeniem zewnętrznym w celu doskonalenia procesu kształcenia,
 9. działania na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych.

2. Proces kształcenia

Podstawowymi celami procesu kształcenia są:

 1. rozwój i podtrzymywanie wiedzy,
 2. przygotowywanie do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym , gospodarczym i politycznym,
 3. stwarzanie warunków do systematycznego podnoszenia kwalifikacji i indywidualnego rozwoju.
Follow by Email
Facebook